t){return(new c({o:User2019年6月19日空间量子化

t){return(new c({o:User2019年6月19日空间量子化

更新时间:2019-06-19 12:56点击数:文字大小:

  0;){if(u=f.shift(),void 0===a[u]&&(a[u]={}),!t.isPlainObject(a[u])&&f.length0){l=!0;break}o=a,a=a[u]}return l?e.events.trigger(warn.config,setConfig cannot be set on +i):o[u]=s,e};var r=function(){var e,n,i,s,o,u=arguments[0]{},a=1,f=arguments.length,l=!1;for(boolean==typeof u&&(l=u,u=arguments[1]{},a=2),object==typeof ut.isFunction(u)(u={});a0},n.getGuid=function(){return r++},n.parseCallback=function(e){returnfunction==t.type(e)?e:!0===e?function(){location.reload()}:string==t.type(e)&&0===e.indexOf(http)?function(){location.href=e}:function(){}},n.setCookie=function(e,t,n){var r=new Date;n=void 0!==n?n:2,r.setTime(r.getTime()+864e5*n),document.cookie=e+=+encodeURIComponent(t)+;expires=+r.toGMTString()+;path=/},n.getCookie=function(e){var t=null,n=new RegExp((^ )+e+=([^;]*)(;$)),r=document.cookie.match(n);return r&&(t=decodeURIComponent(r[2])),t},n.throttle=function(e,t,n,r){var i,s,o,u=+(new Date),a=0,f=0,l=null,c=function(){f=u,e.apply(s,o)};return function(){u=+(new Date),s=this,o=arguments,i=u-(r?a:f)-t,clearTimeout(l),r?n?l=setTimeout(c,t):i>

  -1?(i=new c({o:sso,m:logout},{jsonp:func},!0),s.push(i.get(i.getDomainApi(t)))):r(i=new c({o:sso,m:logout},{jsonp:func}),s.push(i.get(i.getDomainApi(t))))}),u(),a.when.apply(a,s)},fillProfile:function(e,t,n,i,s){return i=in,(new c({o:User,m:perfectInfo,crumb:e,userName:t,captcha:s,password:r(n),rePassword:r(i)},{},!0)).post().done(function(){u()})},perfectMobile:function(e,t,n,i){return(new c({o:user,m:perfectMobile,crumb:e,mobile:t,password:r(n),rePassword:r(n),smscode:i},{})).post()},checkQrCodeSignInStatus:function(){return(new c({o:sso,m:qrLogin},{jsonp:func})).get()},getAuthenticationStatus:function(e){return(new c({o:User,m:getShiMingStatus,crumb:e})).get()},submitAuthenMobile:function(e,t,n){return(new c({o:User,m:verifyShiMingCaptcha,mobile:e,captcha:t,crumb:n},{},!0)).post()},fillAuthenInfo:function(e,t,n){return(new c({o:User,m:verifyShiMingSmsCode,vt:e,vc:t,crumb:n},{},!0)).post()},authSendSmsToken:function(e,t){return(new c({o:User,m:sendShiMingSmsCode,crumb:e,vt:t},{},!0)).post()}};var p={};a.each(e.sync,function(t,n){var r=function(){var r=arguments[0],i=t+(a.isPlainObject(r)?e.utils.JSON.stringify(r):[].join.apply(arguments)),s=p[i];return s?p[i]:(s=p[i]=n.apply(e.sync,arguments),s.always(function(){delete p[i]}),s)};r.funcName=n.funcName=sync.+t,e.sync[t]=r})}(QHPass),function(e){use strict;var t=e.$,n={charset:document.charsetdocument.defaultCharsetdocument.characterSetUTF-8,domainList:[360pay.cn,so.com,haosou.com,360.cn,360.com,qiku.com,360shouji.com],protocol:location.protocol.replace(:,),proxy:location.protocol+//+location.host+/psp_jump.html,ignoreCookie:!1};e.getConfig=function(e,r){r=void 0!==r?r:null;for(var i,s=n,o=e.split(.);o.length0;)if(i=o.shift(),0!=i.length){if(void 0===s[i]o.length>

  咱们现正在还不敢说引力的本色是什么,但广义相对论是当今描画引力最为告成的一个引力外面。依据广义相对论,引力效力的宣传需求时代。牛顿把引力视为物体间的吸引力,而爱因斯坦则把引力视为物体弯曲时空所发生的几何效应。依据爱因斯坦场方程,散布正在时空中的物质和能量会激励时空弯曲,物体正在弯曲时空中沿着测地线运动,结果就发生了咱们所以为的引力效力。广义相对论对引力的描画是很是告成的,由于这个外面办理了万有引力定律所无法圆满说明的水星轨道进动题目。而且它还预言了万有引力定律所无法实行的引力景色,比如,引力时代膨胀效应、引力透镜效应以及引力波,它们最终都一一获得了证据。至于引力的宣传速率,依据前年直接探测到的引力波景色能够证据广义相对论的预言——引力的宣传速率便是光速,而不是万有引力定律所外示的那样是无尽大。是以,如若太阳刹那消从宇宙中失,地球不会顿时感知到引力转化,而是要守候8.3分钟之后,才会知道太阳对地球的引力效力消散了。目前对万有引力描画最深远的外面是广义相对论,广义相对论以为:万有引力的本色是空间的弯曲,引力的宣传速率等于光速,这已被繁众实践所证据。万有引力是四大基础力之一,要追溯万有引力的本色,还得看爱因斯坦的广义相对论,这是目前对万有引力描画最深远的外面。广义相对论以为:三维空间中物质的质料散布,肯定了空间怎样弯曲;空间的弯曲,影响着物体的运动,人类把这种影响成绩称之为“万有引力”;既“物质告诉空间怎样弯曲,空间告诉物体怎样运动”。爱因斯坦还用思念实践——“爱因斯坦电梯”,来解说引力效应和惯性效应是等价的,即广义相对论等效道理——惯本质料等于引力质料。依据爱因斯坦的引力场方程,能够推导出引力的宣传速率便是光速,太阳间隔地球约8光分,借使太阳刹那消散,地球要等8分钟后材干感知太阳的引力转化。除广义相对论外,尚有其他外面试图说明万有引力的本色,好比量子力学中,就试图把引气力子化,并假设了一种通报介子——引力子。惋惜截止目前,引力子还未被发明,于是量子力学的说明还只存正在于外面当中。

  0;)if(i=o.shift(),0!=i.length){if(void 0===s[i]o.length0&&!t.isPlainObject(s[i]))return r;s=s[i]}return t.isPlainObject(s)?t.extend({},s):s},e.setConfig=function(i,s){if(!i)return e.events.trigger(warn.config,setConfig parameter key is null or undefined),e;if(t.isPlainObject(i))return r(!0,n,i),e;for(var o,u,a=n,f=i.split(.),l=!1;f.length>

  \u76ee\u524d\u5bf9\u4e07\u6709\u5f15\u529b\u63cf\u8ff0\u6700\u6df1\u523b\u7684\u7406\u8bba\u662f\u5e7f\u4e49\u76f8\u5bf9\u8bba\uff0c\u5e7f\u4e49\u76f8\u5bf9\u8bba\u8ba4\u4e3a\uff1a\u4e07\u6709\u5f15\u529b\u7684\u672c\u8d28\u662f\u7a7a\u95f4\u7684\u5f2f\u66f2\uff0c\u5f15\u529b\u7684\u4f20\u64ad\u901f\u5ea6\u7b49\u4e8e\u5149\u901f\uff0c\u8fd9\u5df2\u88ab\u4f17\u591a\u5b9e\u9a8c\u6240\u8bc1\u5b9e\u3002\u4e07\u6709\u5f15\u529b\u662f\u56db\u5927\u57fa\u672c\u529b\u4e4b\u4e00\uff0c\u8981\u8ffd\u6eaf\u4e07\u6709\u5f15\u529b\u7684\u672c\u8d28\uff0c\u8fd8\u5f97\u770b\u7231\u56e0\u65af\u5766\u7684\u5e7f\u4e49\u76f8\u5bf9\u8bba\uff0c\u8fd9\u662f\u76ee\u524d\u5bf9\u4e07\u6709\u5f15\u529b\u63cf\u8ff0\u6700\u6df1\u523b\u7684\u7406\u8bba\u3002\u5e7f\u4e49\u76f8\u5bf9\u8bba\u8ba4\u4e3a\uff1a\u4e09\u7ef4\u7a7a\u95f4\u4e2d\u7269\u8d28\u7684\u8d28\u91cf\u5206\u5e03\uff0c\u51b3\u5b9a\u4e86\u7a7a\u95f4\u5982\u4f55\u5f2f\u66f2\uff1b\u7a7a\u95f4\u7684\u5f2f\u66f2\uff0c\u5f71\u54cd\u7740\u7269\u4f53\u7684\u8fd0\u52a8\uff0c\u4eba\u7c7b\u628a\u8fd9\u79cd\u5f71\u54cd\u6548\u679c\u79f0\u4e4b\u4e3a\u201c\u4e07\u6709\u5f15\u529b\u201d\uff1b\u65e2\u201c\u7269\u8d28\u544a\u8bc9\u7a7a\u95f4\u5982\u4f55\u5f2f\u66f2\uff0c\u7a7a\u95f4\u544a\u8bc9\u7269\u4f53\u5982\u4f55\u8fd0\u52a8\u201d\u3002\u901a\u4fd7\u5730\u8bf4\uff1a\u76f8\u5bf9\u8bba\u8ba4\u4e3a\u201c\u5f15\u529b\u5e76\u4e0d\u5b58\u5728\u201d\uff0c\u4e07\u6709\u5f15\u529b\u7684\u672c\u8d28\u5c31\u662f\u7a7a\u95f4\u5f2f\u66f2\u3002\u7231\u56e0\u65af\u5766\u8fd8\u7528\u601d\u60f3\u5b9e\u9a8c\u2014\u2014\u201c\u7231\u56e0\u65af\u5766\u7535\u68af\u201d\uff0c\u6765\u8bf4\u660e\u5f15\u529b\u6548\u5e94\u548c\u60ef\u6027\u6548\u5e94\u662f\u7b49\u4ef7\u7684\uff0c\u5373\u5e7f\u4e49\u76f8\u5bf9\u8bba\u7b49\u6548\u539f\u7406\u2014\u2014\u60ef\u6027\u8d28\u91cf\u7b49\u4e8e\u5f15\u529b\u8d28\u91cf\u3002\u6839\u636e\u7231\u56e0\u65af\u5766\u7684\u5f15\u529b\u573a\u65b9\u7a0b\uff0c\u53ef\u4ee5\u63a8\u5bfc\u51fa\u5f15\u529b\u7684\u4f20\u64ad\u901f\u5ea6\u5c31\u662f\u5149\u901f\uff0c\u592a\u9633\u8ddd\u79bb\u5730\u7403\u7ea68\u5149\u5206\uff0c\u5982\u679c\u592a\u9633\u77ac\u95f4\u6d88\u5931\uff0c\u5730\u7403\u8981\u7b498\u5206\u949f\u540e\u624d\u80fd\u611f\u77e5\u592a\u9633\u7684\u5f15\u529b\u53d8\u5316\u3002\u9664\u5e7f\u4e49\u76f8\u5bf9\u8bba\u5916\uff0c\u8fd8\u6709\u5176\u4ed6\u7406\u8bba\u8bd5\u56fe\u89e3\u91ca\u4e07\u6709\u5f15\u529b\u7684\u672c\u8d28\uff0c\u6bd4\u5982\u91cf\u5b50\u529b\u5b66\u4e2d\uff0c\u5c31\u8bd5\u56fe\u628a\u5f15\u529b\u91cf\u5b50\u5316\uff0c\u5e76\u5047\u8bbe\u4e86\u4e00\u79cd\u4f20\u9012\u4ecb\u5b50\u2014\u2014\u5f15\u529b\u5b50\u3002\u53ef\u60dc\u622a\u6b62\u76ee\u524d\uff0c\u5f15\u529b\u5b50\u8fd8\u672a\u88ab\u53d1\u73b0\uff0c\u6240\u4ee5\u91cf\u5b50\u529b\u5b66\u7684\u89e3\u91ca\u8fd8\u53ea\u5b58\u5728\u4e8e\u7406\u8bba\u5f53\u4e2d\u3002).attr(t).hide();return a.each(e,function(e,t){a().hide(),c=a.extend({},this.param,{proxy:e.getConfig(proxy),callback:o,func:o}),h=n(c,{name:u,target:f,url:tthis.ajaxOpt.url});return window[o]=function(t){clearTimeout(i);var n;for(var s in t)t.hasOwnProperty(s)&&(n=decodeURIComponent(t[s]),n.match(/^(\{.*\})(\[.*\])$/)&&(n=a.parseJSON(n)),t[s]=n);r.resolve(t),e.events.trigger(receive.sync,t)},i=setTimeout(function(){r.reject({method:post,url:t,status:{status:0,statusText:post 苦求超时}})},this.ajaxOpt.timeout),r.always(function(e){try{delete window[o]}catch(e){window[o]=null}}),a(document.body).append(l).append(h),a(h).submit(),r.then(this.done,e.utils.bind(this.fail,this))},done:s(0),fail:function(t){if(https==this.protocol&&http:==location.protocol&&e.getConfig(retryWithHttp,!0))returnsso==this.ajaxOpt.data.o&&getToken==this.ajaxOpt.data.m&&(f=!0),this.retryHttp(t);var n=a.Deferred();return n.reject({errno:999999,errmsg:string==a.type(t)?t:收集失误}),e.events.trigger(error.sync,t.urlthis.ajaxOpt.url),n.promise()},getDomainApi:function(e){return e=elocation.hostname.replace(/^(?:.+\.)?(\w+\.\w+)$/,$1),this.protocol+://login.+e},retryHttp:function(t){this.protocol=http,this.ajaxOpt.url=this.ajaxOpt.url.replace(/^https/,http),this.I360=请登录帐号}),t.promise()},e.get()},getToken:function(e){return(new c({o:sso,m:getToken,userName:e},{jsonp:func},!0)).get()},getUserInfo:function(t,n){var r=e.getConfig(headSize,100_100),i=e.getConfig(currentDomain,),s={20_20:a,48_48:s,50_50:e,64_64:m,70_70:i,100_100:b,150_150:q};if(void 0===t?t=!0:boolean!=a.type(t)&&(n=t,t=!1),t&&h&&void 0===n)return a.Deferred().resolve(h).promise();var o=new c({o:sso,m:info,show_name_flag:1,head_type:s[r]});return o.done=function(e){var t=a.Deferred();return e.qid?(void 0===n&&(h=e),t.resolve(e)):t.reject({errno:999999,errmsg:无法获取登录形态}),t.promise()},e.getConfig(ignoreCookie)?o.get():i&&e.utils.getCookie(Q)?o.get(o.getDomainApi(i)):e.utils.getCookie(Q)?o.get(o.getDomainApi(n)):a.Deferred().reject(e.ERROR.NOT_SIGNED_IN).promise()},getUserSecInfo:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.get(t.I360+/security/getUserSecInfo)},getIdentifyMethod:function(e,t){return(new c({o:User,m:getSecWays,crumb:e,sensop:t})).post()},getCaptchaUrl:function(t){var n=e.getConfig(captchaAppId,i360),r=new c({captchaScene:t,captchaApp:n});return r.get(r.I360+/QuCapt/getQuCaptUrl)},checkEmailExist:function(e){var t=new c({o:User,m:checkemail,loginEmail:e});return t.done=s(202),t.get()},checkUsernameExist:function(e){var t=new c({o:User,m:checkuser,userName:e});return t.done=s(1e4),t.get()},checkNicknameExist:function(e){var t=new c({o:User,m:checknickname,nickName:e});return t.done=s(259),t.get()},checkMobileNumberExist:function(e,t,n){var e=t?t+e:e;return n=n,(new c({o:User,m:checkmobile,mobile:e,type:n})).post()},checkEmailStatus:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.get(t.I360+/active/checkLoginEmailStatus)},getMobileState:function(){return(new c({o:user,m:getStateList,quc_lang:})).get()},checkMobileLogin:function(e){return(new c({o:user,m:checkLoginMethod,acctype:2,lm:1,account:e})).get()},checkSignUpCaptchaRequired:function(){var t=new c({captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360)});return t.get(t.I360+/reg/checkcap)},checkSignInCaptchaRequired:function(t){var n={o:sso,m:checkNeedCaptcha,account:t,captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360)};return(new c(n)).get()},identify:function(e,t,n,i,s){var o={o:User,m:checkSecWay,crumb:e,vtype:n,sensop:t};returnpwd==n&&(i=r(i),o.captcha=s),o.vc=i,(new c(o,{},!0)).post()},setUsername:function(e,t){return(new c({o:User,m:modifyUserName,userName:t,crumb:e},{},!0)).post().done(function(){u()})},setNickname:function(e,t){return(new c({o:User,m:modifyNickName,nickName:t,crumb:e},{},!0)).post().done(function(){u()})},setEmail:function(e,t){var n=new c({crumb:e,loginEmail:t},{},!0);return n.post(n.I360+/active/doSetLoginEmail).done(function(){u()})},setSecEmail:function(e,t){var n=new c({crumb:e,secemail:t},{},!0);return n.post(n.I360+/profile/dosetsecemail).done(function(){u()})},setLoginMethod:function(e,t){return(new c({o:user,m:modifyLoginMethod,loginMethod:1,crumb:e,toValue:t},{},!0)).post().done(function(){u()})},setCookie:function(t,n){var r=e.getConfig(supportHttps,l),i=https==e.getConfig(protocol,null).toLowerCase();t=decodeURIComponent(t),void 0===n?n=e.getConfig(domainList,[]):a.isArray(n)(n=[n]);var s,o=[];return a.each(n,function(e,n){a.inArray(n,r)>

  ).hide(),c=a.extend({},this.param,{proxy:e.getConfig(proxy),callback:o,func:o}),h=n(c,{name:u,target:f,url:tthis.ajaxOpt.url});return window[o]=function(t){clearTimeout(i);var n;for(var s in t)t.hasOwnProperty(s)&&(n=decodeURIComponent(t[s]),n.match(/^(\{.*\})(\[.*\])$/)&&(n=a.parseJSON(n)),t[s]=n);r.resolve(t),e.events.trigger(receive.sync,t)},i=setTimeout(function(){r.reject({method:post,url:t,status:{status:0,statusText:post 苦求超时}})},this.ajaxOpt.timeout),r.always(function(e){try{delete window[o]}catch(e){window[o]=null}}),a(document.body).append(l).append(h),a(h).submit(),r.then(this.done,e.utils.bind(this.fail,this))},done:s(0),fail:function(t){if(https==this.protocol&&http:==location.protocol&&e.getConfig(retryWithHttp,!0))returnsso==this.ajaxOpt.data.o&&getToken==this.ajaxOpt.data.m&&(f=!0),this.retryHttp(t);var n=a.Deferred();return n.reject({errno:999999,errmsg:string==a.type(t)?t:收集失误}),e.events.trigger(error.sync,t.urlthis.ajaxOpt.url),n.promise()},getDomainApi:function(e){return e=elocation.hostname.replace(/^(?:.+\.)?(\w+\.\w+)$/,$1),this.protocol+://login.+e},retryHttp:function(t){this.protocol=http,this.ajaxOpt.url=this.ajaxOpt.url.replace(/^https/,http),this.I360=请登录帐号}),t.promise()},e.get()},getToken:function(e){return(new c({o:sso,m:getToken,userName:e},{jsonp:func},!0)).get()},getUserInfo:function(t,n){var r=e.getConfig(headSize,100_100),i=e.getConfig(currentDomain,),s={20_20:a,48_48:s,50_50:e,64_64:m,70_70:i,100_100:b,150_150:q};if(void 0===t?t=!0:boolean!=a.type(t)&&(n=t,t=!1),t&&h&&void 0===n)return a.Deferred().resolve(h).promise();var o=new c({o:sso,m:info,show_name_flag:1,head_type:s[r]});return o.done=function(e){var t=a.Deferred();return e.qid?(void 0===n&&(h=e),t.resolve(e)):t.reject({errno:999999,errmsg:无法获取登录形态}),t.promise()},e.getConfig(ignoreCookie)?o.get():i&&e.utils.getCookie(Q)?o.get(o.getDomainApi(i)):e.utils.getCookie(Q)?o.get(o.getDomainApi(n)):a.Deferred().reject(e.ERROR.NOT_SIGNED_IN).promise()},getUserSecInfo:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.get(t.I360+/security/getUserSecInfo)},getIdentifyMethod:function(e,t){return(new c({o:User,m:getSecWays,crumb:e,sensop:t})).post()},getCaptchaUrl:function(t){var n=e.getConfig(captchaAppId,i360),r=new c({captchaScene:t,captchaApp:n});return r.get(r.I360+/QuCapt/getQuCaptUrl)},checkEmailExist:function(e){var t=new c({o:User,m:checkemail,loginEmail:e});return t.done=s(202),t.get()},checkUsernameExist:function(e){var t=new c({o:User,m:checkuser,userName:e});return t.done=s(1e4),t.get()},checkNicknameExist:function(e){var t=new c({o:User,m:checknickname,nickName:e});return t.done=s(259),t.get()},checkMobileNumberExist:function(e,t,n){var e=t?t+e:e;return n=n,(new c({o:User,m:checkmobile,mobile:e,type:n})).post()},checkEmailStatus:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.get(t.I360+/active/checkLoginEmailStatus)},getMobileState:function(){return(new c({o:user,m:getStateList,quc_lang:})).get()},checkMobileLogin:function(e){return(new c({o:user,m:checkLoginMethod,acctype:2,lm:1,account:e})).get()},checkSignUpCaptchaRequired:function(){var t=new c({captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360)});return t.get(t.I360+/reg/checkcap)},checkSignInCaptchaRequired:function(t){var n={o:sso,m:checkNeedCaptcha,account:t,captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360)};return(new c(n)).get()},identify:function(e,t,n,i,s){var o={o:User,m:checkSecWay,crumb:e,vtype:n,sensop:t};returnpwd==n&&(i=r(i),o.captcha=s),o.vc=i,(new c(o,{},!0)).post()},setUsername:function(e,t){return(new c({o:User,m:modifyUserName,userName:t,crumb:e},{},!0)).post().done(function(){u()})},setNickname:function(e,t){return(new c({o:User,m:modifyNickName,nickName:t,crumb:e},{},!0)).post().done(function(){u()})},setEmail:function(e,t){var n=new c({crumb:e,loginEmail:t},{},!0);return n.post(n.I360+/active/doSetLoginEmail).done(function(){u()})},setSecEmail:function(e,t){var n=new c({crumb:e,secemail:t},{},!0);return n.post(n.I360+/profile/dosetsecemail).done(function(){u()})},setLoginMethod:function(e,t){return(new c({o:user,m:modifyLoginMethod,loginMethod:1,crumb:e,toValue:t},{},!0)).post().done(function(){u()})},setCookie:function(t,n){var r=e.getConfig(supportHttps,l),i=https==e.getConfig(protocol,null).toLowerCase();t=decodeURIComponent(t),void 0===n?n=e.getConfig(domainList,[]):a.isArray(n)(n=[n]);var s,o=[];return a.each(n,function(e,n){a.inArray(n,r)-1?(s=new c({o:sso,m:setcookie,s:t},{jsonp:func},!0),o.push(s.get(s.getDomainApi(n)))):i(s=new c({o:sso,m:setcookie,s:t},{jsonp:func}),o.push(s.get(s.getDomainApi(n))))}),a.when.apply(a,o)},sendSmsTokenNeedPhrase:function(e,t,n,r,i,s){var o=;returnboolean==typeof e&&(n=t,t=e,r=n,i=r,e=null),login==s?o=0:reg==s&&(o=2),(new c({o:User,m:sendSmsCodeNew,condition:t?1:2,account:n,crumb:e,sms_scene:o,captcha:r,vt:i})).post()},sendSmsToken:function(e,t,n,r){var i=;returnboolean==typeof e&&(n=t,t=e,e=null),object==typeof n&&(n=n.areaCode+n.mobileNumber),findpwd==r&&(i=1),(new c({o:User,m:sendSmsCode,condition:t?1:2,account:n,crumb:e,sms_scene:i})).post()},sendEmailToken:function(e,t){return(new c({o:User,m:sendEmsCode,condition:1,crumb:e,vtype:t})).post()},sendActivationEmail:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.post(t.I360+/active/doSendActiveEmail)},sendSecActivationEmail:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.post(t.I360+/profile/resendSecurityEmail)},sendSignUpActivationEmail:function(e){return(new c).get(e)},bindMobile:function(e,t,n){var t=t.areaCode+t.mobileNumber;return(new c({o:user,m:bindMobile,crumb:e,mobile:t,smscode:n},{},!0)).post().done(function(){u()})},signUp:function(t){var n={captchaFlag:!0,captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360),smDeviceId:i()};t=a.extend(n,t),t.password=r(t.password),t.passwordAgain=r(t.passwordAgain)t.password,o(t,{emailActiveFlag:loginEmailActiveFlag,passwordAgain:rePassword,smsToken:smscode,nickname:nickName,username:userName,agreeLicence:is_agree});var s=new c(t,{},!0);return s.post(s.I360+/reg/doregAccount).done(function(){u()})},signIn:function(t){var n={o:sso,m:login,lm:mobile==t.type?1:0,captFlag:1,rtype:data,validatelm:e.getConfig(signIn.mobile.isMustUseMobileSignIn,!1)?1:0,isKeepAlive:!1,captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360),userName:t.account,smDeviceId:i()};returnmobile==t.type?t.acctype=2:t.password=r(t.password),a.when().then(function(){return t.tokene.sync.getToken(t.account).done(function(e){t.token=e.token})}).then(function(){return(new c(a.extend(n,t),{},!0)).post().done(function(){u()})}).then(function(t){return e.sync.setCookie(t.s)}).then(function(){return e.getUserInfo(!1)})},signOut:function(t){var n=e.getConfig(supportHttps,l),r=https==e.getConfig(protocol,null).toLowerCase();void 0===t!0===t?t=e.getConfig(domainList,[]):a.isArray(t)(t=[t]);var i,s=[];return a.each(t,function(e,t){a.inArray(t,n)>

  0},n.getGuid=function(){return r++},n.parseCallback=function(e){returnfunction==t.type(e)?e:!0===e?function(){location.reload()}:string==t.type(e)&&0===e.indexOf(http)?function(){location.href=e}:function(){}},n.setCookie=function(e,t,n){var r=new Date;n=void 0!==n?n:2,r.setTime(r.getTime()+864e5*n),document.cookie=e+=+encodeURIComponent(t)+;expires=+r.toGMTString()+;path=/},n.getCookie=function(e){var t=null,n=new RegExp((^ )+e+=([^;]*)(;$)),r=document.cookie.match(n);return r&&(t=decodeURIComponent(r[2])),t},n.throttle=function(e,t,n,r){var i,s,o,u=+(new Date),a=0,f=0,l=null,c=function(){f=u,e.apply(s,o)};return function(){u=+(new Date),s=this,o=arguments,i=u-(r?a:f)-t,clearTimeout(l),r?n?l=setTimeout(c,t):i=0?c():n&&(l=setTimeout(c,-i)),a=u}},n.debounce=function(e,t,r){return n.throttle(e,t,r,!0)},n.bind=function(e,n){if(e.bind&&e.bind===Function.prototype.bind)return e.bind(n);if(!t.isFunction(e))throw new TypeError;var r=[].slice.call(arguments,2),i=function(){var t=[].slice.apply(arguments);if(this instanceof i){var s=function(){};s.prototype=e.prototype;var o=new s;s.prototype=null;var u=e.apply(o,r.concat(t));return Object(u)===u?u:o}return e.apply(n,r.concat(t))};return i},n.initInputId=function(e){t(e).find(.quc-input:not([id])).each(function(e,r){var i=t(r),s=i.parent();if(s=LABEL==s[0].tagName?s:s.siblings(label),s.length){var o=quc_+i.attr(name)+_+n.getGuid();i.attr(id,o),s.attr(for,o)}})},n.selectText=function(e,n,r){var i=t(e),s=i.val().length;for(n=parseInt(n)0,r=parseInt(r)s;n).attr(src,o).hide();t(n.body).append(u),window[s]=function(){clearTimeout(a),delete r.object;var e=u[0].contentWindow,n=e.document,s=r.store=n.createElement(input);setTimeout(function(){s.addBehavior(#default#userData),n.body.appendChild(s),s.load(r.storeName),t.each(i.data,function(e,t){s.setAttribute(e,t)}),s.save(r.storeName)},30)};var a=setTimeout(function(){u.remove()},2e4)})}},set:function(e,t){this.object?this.object.set(e,t):(this.store.load(this.storeName),this.store.setAttribute(e,t),this.store.save(this.storeName))},get:function(e,t){if(this.object)return this.object.get(e,t);this.store.load(this.storeName);var n=this.store.getAttribute(e);return null!==n?n:t},remove:function(e){this.object?this.object.remove(e):this.store.removeAttribute(e)}},a={init:function(){this.data=this.data{}},set:function(e,t){this.data[e]=t},get:function(e,t){var n=this.data[e];return void 0!==n?n:t},remove:function(e){delete this.data[e]}},f=navigator.userAgent.toLowerCase(),l=f.match(/msie ([\d.]+)/),c=l&&l[1],h=6==c7==c;e.utils.storage=function(e){var t;switch(e){default:caselocal:try{t=window.localStorage?r:h?u:a}catch(e){t=a}break;casesession:try{t=window.sessionStorage?i:a}catch(e){t=a}break;casecookie:t=o()?s:a;break;casepage:t=a}return t.init&&t.init(),t},h&&u.init()}(QHPass),function(e){use strict;var t=e.$,n=顷刻登录,r=e.ERROR={REALNAME_EMPTY:{errno:204,errmsg:请输入您简直实姓名},REALNAME_INVALID:{errno:227,errmsg:请确认您输入简直实姓名是否有误},ACCOUNT_EMPTY:{errno:1030,errmsg:请输入360帐号},ACCOUNT_INVALID:{errno:1035,errmsg:请确认您的帐号输入是否有误},ACCOUNT_DUPLICATE:{errno:1037,errmsg:该帐号一经注册,+n},USERNAME_DUPLICATE:{errno:213,errmsg:用户名一经被运用,+n},USERNAME_EMPTY:{errno:215,errmsg:请输入用户名},USERNAME_INAPPROPRIATE:{errno:225,ermsg:用户名包括不对适实质},USERNAME_INVALID:{errno:199,errmsg:用户名应为2-14个字符,助助中英文、数字或_},USERNAME_NUMBER:{errno:200,errmsg:用户名不行全为数字},NICKNAME_EMPTY:{errno:205,errmsg:请输入昵称},NICKNAME_DUPLICATE:{errno:260,errmsg:昵称一经被运用},NICKNAME_INAPPROPRIATE:{errno:226,errmsg:昵称包括不对适实质},NICKNAME_NUMBER:{errno:262,errmsg:昵称不行总共是数字},NICKNAME_INVALID:{errno:15e3,errmsg:昵称应为2-14个字符,助助中英文、数字、_或.},EMAIL_EMPTY:{errno:203,errmsg:请输入邮箱},EMAIL_INVALID:{errno:1532,errmsg:邮箱花样有误},EMAIL_NOT_ACTIVATED:{errno:2e4},MOBILE_EMPTY:{errno:1107,errmsg:请输入手机号},MOBILE_INVALID:{errno:1100,errmsg:手机号花样有误},MOBILE_DUPLICATE:{errno:1106,errmsg:该手机号一经注册,+n},CAPTCHA_INVALID:{errno:78e3,errmsg:验证码失误请从头输入},CAPTCHA_INVALID_OLD:{errno:1670,errmsg:验证码失误请从头输入},CAPTCHA_EMPTY:{errno:78002,errmsg:请输入验证码},CAPTCHA_APPID_INVALID:{errno:1300,errmsg:验证码花样有误},SMS_TOKEN_EMPTY:{errno:1350,errmsg:请输入校验码},SMS_TOKEN_INCORRECT:{errno:1351,errmsg:校验码输入有误},PASSWORD_EMPTY:{errno:211,errmsg:请输入暗号},PASSWORD_INVALID:{errno:1065,errmsg:暗号长度应为6-20个字符},PASSWORD_LEVEL_LOW:{errno:54999,errmsg:暗号安静级别过低},PASSWORD_WEAK:{errno:54999,errmsg:暗号弱,有危害,请从头输入},PASSWORD_ORDERED:{errno:54999,errmsg:暗号不行为接续字符},PASSWORD_CHAR_REPEAT:{errno:54999,errmsg:暗号不行全为雷同字符},PASSWORD_WRONG:{errno:220,errmsg:登录暗号失误,请从头输入},PASSWORD_NOT_MATCH:{errno:1091,errmsg:两次暗号输入不相似},PASSWORD_FULL_SHARP:{errno:54e3,errmsg:暗号不行包括中文字符,请从头修树},IDENTIFY_EXPIRE:{errno:153e3},NOT_SIGNED_IN:{errno:1501,errmsg:用户未上岸},UNKNOWN_ERROR:{errno:999999,errmsg:未知失误},SUCCESS:{errno:0,errmsg:操作告成},TIME_OUT:{errno:1,errmsg:收集超时}},i=e.utils=e.utils{},s={1105:该手机号未注册360帐号,1402:手机号当天发送短信次数超限,201:该邮箱一经注册,+n,3e4:该手机号一经注。

  \u6211\u4eec\u73b0\u5728\u8fd8\u4e0d\u6562\u8bf4\u5f15\u529b\u7684\u672c\u8d28\u662f\u4ec0\u4e48\uff0c\u4f46\u5e7f\u4e49\u76f8\u5bf9\u8bba\u662f\u5f53\u4eca\u63cf\u8ff0\u5f15\u529b\u6700\u4e3a\u6210\u529f\u7684\u4e00\u4e2a\u5f15\u529b\u7406\u8bba\u3002\u6839\u636e\u5e7f\u4e49\u76f8\u5bf9\u8bba\uff0c\u5f15\u529b\u4f5c\u7528\u7684\u4f20\u64ad\u9700\u8981\u65f6\u95f4\u3002\u725b\u987f\u628a\u5f15\u529b\u89c6\u4e3a\u7269\u4f53\u95f4\u7684\u5438\u5f15\u529b\uff0c\u800c\u7231\u56e0\u65af\u5766\u5219\u628a\u5f15\u529b\u89c6\u4e3a\u7269\u4f53\u5f2f\u66f2\u65f6\u7a7a\u6240\u4ea7\u751f\u7684\u51e0\u4f55\u6548\u5e94\u3002\u6839\u636e\u7231\u56e0\u65af\u5766\u573a\u65b9\u7a0b\uff0c\u5206\u5e03\u5728\u65f6\u7a7a\u4e2d\u7684\u7269\u8d28\u548c\u80fd\u91cf\u4f1a\u5f15\u53d1\u65f6\u7a7a\u5f2f\u66f2\uff0c\u7269\u4f53\u5728\u5f2f\u66f2\u65f6\u7a7a\u4e2d\u6cbf\u7740\u6d4b\u5730\u7ebf\u8fd0\u52a8\uff0c\u7ed3\u679c\u5c31\u4ea7\u751f\u4e86\u6211\u4eec\u6240\u8ba4\u4e3a\u7684\u5f15\u529b\u4f5c\u7528\u3002\u5e7f\u4e49\u76f8\u5bf9\u8bba\u5bf9\u5f15\u529b\u7684\u63cf\u8ff0\u662f\u5341\u5206\u6210\u529f\u7684\uff0c\u56e0\u4e3a\u8fd9\u4e2a\u7406\u8bba\u89e3\u51b3\u4e86\u4e07\u6709\u5f15\u529b\u5b9a\u5f8b\u6240\u65e0\u6cd5\u5b8c\u7f8e\u89e3\u91ca\u7684\u6c34\u661f\u8f68\u9053\u8fdb\u52a8\u95ee\u9898\u3002\u5e76\u4e14\u5b83\u8fd8\u9884\u8a00\u4e86\u4e07\u6709\u5f15\u529b\u5b9a\u5f8b\u6240\u65e0\u6cd5\u5b9e\u73b0\u7684\u5f15\u529b\u73b0\u8c61\uff0c\u4f8b\u5982\uff0c\u5f15\u529b\u65f6\u95f4\u81a8\u80c0\u6548\u5e94\u3001\u5f15\u529b\u900f\u955c\u6548\u5e94\u4ee5\u53ca\u5f15\u529b\u6ce2\uff0c\u5b83\u4eec\u6700\u7ec8\u90fd\u9010\u4e00\u5f97\u5230\u4e86\u8bc1\u5b9e\u3002\u81f3\u4e8e\u5f15\u529b\u7684\u4f20\u64ad\u901f\u5ea6\uff0c\u6839\u636e\u524d\u5e74\u76f4\u63a5\u63a2\u6d4b\u5230\u7684\u5f15\u529b\u6ce2\u73b0\u8c61\u53ef\u4ee5\u8bc1\u5b9e\u5e7f\u4e49\u76f8\u5bf9\u8bba\u7684\u9884\u8a00\u2014\u2014\u5f15\u529b\u7684\u4f20\u64ad\u901f\u5ea6\u5c31\u662f\u5149\u901f\uff0c\u800c\u4e0d\u662f\u4e07\u6709\u5f15\u529b\u5b9a\u5f8b\u6240\u4f53\u73b0\u7684\u90a3\u6837\u662f\u65e0\u7a77\u5927\u3002\u56e0\u6b64\uff0c\u5047\u5982\u592a\u9633\u77ac\u95f4\u6d88\u4ece\u5b87\u5b99\u4e2d\u5931\uff0c\u5730\u7403\u4e0d\u4f1a\u9a6c\u4e0a\u611f\u77e5\u5230\u5f15\u529b\u53d8\u5316\uff0c\u800c\u662f\u8981\u7b49\u5f858.3\u5206\u949f\u4e4b\u540e\uff0c\u624d\u4f1a\u77e5\u6653\u592a\u9633\u5bf9\u5730\u7403\u7684\u5f15\u529b\u4f5c\u7528\u6d88\u5931\u4e86\u3002

  0&&!t.isPlainObject(s[i]))return r;s=s[i]}return t.isPlainObject(s)?t.extend({},s):s},e.setConfig=function(i,s){if(!i)return e.events.trigger(warn.config,setConfig parameter key is null or undefined),e;if(t.isPlainObject(i))return r(!0,n,i),e;for(var o,u,a=n,f=i.split(.),l=!1;f.length0;){if(u=f.shift(),void 0===a[u]&&(a[u]={}),!t.isPlainObject(a[u])&&f.length>

  -1?(s=new c({o:sso,m:setcookie,s:t},{jsonp:func},!0),o.push(s.get(s.getDomainApi(n)))):i(s=new c({o:sso,m:setcookie,s:t},{jsonp:func}),o.push(s.get(s.getDomainApi(n))))}),a.when.apply(a,o)},sendSmsTokenNeedPhrase:function(e,t,n,r,i,s){var o=;returnboolean==typeof e&&(n=t,t=e,r=n,i=r,e=null),login==s?o=0:reg==s&&(o=2),(new c({o:User,m:sendSmsCodeNew,condition:t?1:2,account:n,crumb:e,sms_scene:o,captcha:r,vt:i})).post()},sendSmsToken:function(e,t,n,r){var i=;returnboolean==typeof e&&(n=t,t=e,e=null),object==typeof n&&(n=n.areaCode+n.mobileNumber),findpwd==r&&(i=1),(new c({o:User,m:sendSmsCode,condition:t?1:2,account:n,crumb:e,sms_scene:i})).post()},sendEmailToken:function(e,t){return(new c({o:User,m:sendEmsCode,condition:1,crumb:e,vtype:t})).post()},sendActivationEmail:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.post(t.I360+/active/doSendActiveEmail)},sendSecActivationEmail:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.post(t.I360+/profile/resendSecurityEmail)},sendSignUpActivationEmail:function(e){return(new c).get(e)},bindMobile:function(e,t,n){var t=t.areaCode+t.mobileNumber;return(new c({o:user,m:bindMobile,crumb:e,mobile:t,smscode:n},{},!0)).post().done(function(){u()})},signUp:function(t){var n={captchaFlag:!0,captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360),smDeviceId:i()};t=a.extend(n,t),t.password=r(t.password),t.passwordAgain=r(t.passwordAgain)t.password,o(t,{emailActiveFlag:loginEmailActiveFlag,passwordAgain:rePassword,smsToken:smscode,nickname:nickName,username:userName,agreeLicence:is_agree});var s=new c(t,{},!0);return s.post(s.I360+/reg/doregAccount).done(function(){u()})},signIn:function(t){var n={o:sso,m:login,lm:mobile==t.type?1:0,captFlag:1,rtype:data,validatelm:e.getConfig(signIn.mobile.isMustUseMobileSignIn,!1)?1:0,isKeepAlive:!1,captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360),userName:t.account,smDeviceId:i()};returnmobile==t.type?t.acctype=2:t.password=r(t.password),a.when().then(function(){return t.tokene.sync.getToken(t.account).done(function(e){t.token=e.token})}).then(function(){return(new c(a.extend(n,t),{},!0)).post().done(function(){u()})}).then(function(t){return e.sync.setCookie(t.s)}).then(function(){return e.getUserInfo(!1)})},signOut:function(t){var n=e.getConfig(supportHttps,l),r=https==e.getConfig(protocol,null).toLowerCase();void 0===t!0===t?t=e.getConfig(domainList,[]):a.isArray(t)(t=[t]);var i,s=[];return a.each(t,function(e,t){a.inArray(t,n)-1?(i=new c({o:sso,m:logout},{jsonp:func},!0),s.push(i.get(i.getDomainApi(t)))):r(i=new c({o:sso,m:logout},{jsonp:func}),s.push(i.get(i.getDomainApi(t))))}),u(),a.when.apply(a,s)},fillProfile:function(e,t,n,i,s){return i=in,(new c({o:User,m:perfectInfo,crumb:e,userName:t,captcha:s,password:r(n),rePassword:r(i)},{},!0)).post().done(function(){u()})},perfectMobile:function(e,t,n,i){return(new c({o:user,m:perfectMobile,crumb:e,mobile:t,password:r(n),rePassword:r(n),smscode:i},{})).post()},checkQrCodeSignInStatus:function(){return(new c({o:sso,m:qrLogin},{jsonp:func})).get()},getAuthenticationStatus:function(e){return(new c({o:User,m:getShiMingStatus,crumb:e})).get()},submitAuthenMobile:function(e,t,n){return(new c({o:User,m:verifyShiMingCaptcha,mobile:e,captcha:t,crumb:n},{},!0)).post()},fillAuthenInfo:function(e,t,n){return(new c({o:User,m:verifyShiMingSmsCode,vt:e,vc:t,crumb:n},{},!0)).post()},authSendSmsToken:function(e,t){return(new c({o:User,m:sendShiMingSmsCode,crumb:e,vt:t},{},!0)).post()}};var p={};a.each(e.sync,function(t,n){var r=function(){var r=arguments[0],i=t+(a.isPlainObject(r)?e.utils.JSON.stringify(r):[].join.apply(arguments)),s=p[i];return s?p[i]:(s=p[i]=n.apply(e.sync,arguments),s.always(function(){delete p[i]}),s)};r.funcName=n.funcName=sync.+t,e.sync[t]=r})}(QHPass),function(e){use strict;var t=e.$,n={charset:document.charsetdocument.defaultCharsetdocument.characterSetUTF-8,domainList:[360pay.cn,so.com,haosou.com,360.cn,360.com,qiku.com,360shouji.com],protocol:location.protocol.replace(:,),proxy:location.protocol+//+location.host+/psp_jump.html,ignoreCookie:!1};e.getConfig=function(e,r){r=void 0!==r?r:null;for(var i,s=n,o=e.split(.);o.length>


图文信息

友情链接:锘縮ssss鑻忚嫃鑻忚嫃鑻忔墍鎵鎵鎵鎵

Copyright @ 2009-2018 88pt88
Baidu